1. Patch test

آزمونهای پچ بسته، معمولترین روش برای ارزیابی حساسیتزایی محصولات آرایشی و بهداشتی محسوب میشوند و در واقع تجربه یک تماس تشدید یافته با ماده آلرژن را برای پوست فراهم میکنند. مواد قابل شستشو، به صورت رقیق شده برای آزمون پچ مورد استفاده قرار میگیرند.
مدت زمان پچ گذاری بسته برای محصولات ماندگار بر روی پوست، بین 24 تا 48 ساعت و برای محصولات قابل شستشو، حدود 4 تا 6 ساعت است.
برای انجام آزمون پچ، یک حجم نمونه 12 تا 20 نفری از شرکت کنندگان سالم کافیست.نتایج مثبت، اغلب به شکل قرمزی، ادم و پوسته ریزی همراه با واکنشهای وزیکولی و پاپولی (شبیه جوش های قرمز پوستی) مشاهده میشوند.

2. Repeated Open Application Test

این آزمون، یک روش ساده برای تشخیص درماتیت تماسی تاخیری است. در این روش، محصول مورد آزمایش مستقیماً در قسمت کوچکی از پوست، مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده معمولا به صورت 2 بار در روز، تا دو هفته و درمساحت تقریبی 5 سانتی متر مربع در سطح فلکسور آرنج میباشد.
موارد انجام این تست عبارتند از:
– استفاده از یک محصول آرایشی جدید در افرادی که سابقه حساسیت های تماسی را دارند.
– تایید نتایج آزمون پچ در افرادی که نتیجه مشکوک یا مثبت ضعیف نشان داده اند.
آزمون ROAT معمولا در مورد محصولات ماندگار بر روی پوست، مانند کرم های مرطوب کننده، ضد آفتاب ها یا عطرها مورد استفاده قرا میگیرد؛ با این حال میتوان از این آزمون برای صابونها و سایر شویندهها نیز استفاده کرد به این شرط که محصولات در زمان معمول شسته شوند و به صورت کف شده مورد استفاده قرار گیرند. در این روش امکانن اندازه گیری پارامترهای بیوفیزیکی پوست به وسیله پروبهای مربوطه دستگاه Cutometer®MPA 580 وجود دارد و همچنین می توان تنها از روش مشاهده چشمی جهت بررسی حساسیت زایی بالینی استفاده کرد.

3. Use test

این آزمون ها، معمولا برای ارزیابی محصولات نهایی آرایشی و بهداشتی، کاربرد دارد و استفاده از محصول در آن بر اساس دستورالعمل‌های کمپانی تولید کننده و توسط خود داوطلب صورت می‌گیرد.
ارزیابی بی‌خطری محصولات در این آزمون توسط پزشک و بیشتر به صورت چشمی قابل انجام می‌باشد. در صورتیکه هیچگونه خارش، سوزش، قرمزی، ورم و پوسته ریزی در اثر استفاده و تماس محصول مورد مطالعه مشاهده نگردد، می‌توان گفت که محصول مورد نظر ایمن و غیر‌حساسیت زا بوده و ریسک تحریک کنندگی پوست را ندارد. آزمون های مصرف فراورده، به ندرت به تنهایی به عنوان آزمون‌های بی‌خطری در فاز یک مورد استفاده قرار می‌گیرند. ولی استفاده از آنها در فازهای 2 و 3 کارآزمایی بالینی بسیار متداول است تا تضمین کننده بی‌خطری محصول، در افراد شرکت کننده ضمن ارزیابی اثربخشی آن باشد.

4. Human Repeat Insult Patch Test

این نوع پچ تست در سه فاز اجرا می شود:
فاز I: در این مرحله 2/0 میلی لیتر یا 2/0 گرم از محصول مورد نظر، 9 مرتبه در طی 3 هفته به مدت 24 ساعت و با فاصله زمانی 48 ساعت روی پوست قرار داده می شود. . پس ازبرداشتن هر پچ و قبل از گذاشتن پچ بعدی واکنش پوستی در محل مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد.


فاز II: پس از یک دوره استراحت دو هفته ای دوباره پوست به مدت 48 ساعت یا 24 ساعت (معمولا 24 ساعت) در معرض محصول مورد نظر قرار می گیرد.


فاز III : برای تأیید واکنش آلرژیک اجرا می شود ودر حقیقت تکرار فاز II برای تایید واکنش مربوطه می باشد.
در این روش بنا به ضرورت می توان شاخصهای بیومتریک پوست (شامل اریتم و TEWL) را توسط دستگاه اندازه گرفت؛ همچنین واکنش های آلرژیک به روش مشاهده چشمی توسط پزشک بررسی می گردد. در صورتی که هیچگونه قرمزی و تورم در اثر استفاده و تماس محصول مورد مطالعه مشاهده نگردد و یا پارامترهای بیوفیزیکی پوست در محدوده نرمال باشند آزمون HRIPT منفی خواهد بـــــود و ایــن نشان دهنده ایــن است که محصول مــوردنظر خطر حساسیت زایی در پوست را ندارد.