13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

کتاب ایمنی و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی

مقدمه

در دهه های اخیر، صنعت آرایشی و بهداشتی دستخوش تحوالت عمیقی شده است که مدیون افزایش دانش ما در مورد فیزیولوژی پوست و همچنین توسعه روش های تحقیقاتی جدید است. این پیشرفتهای علمی و فنی به موازات خود، دستورالعملهای ارزیابی محصوالت آرایش ی و بهداشتی را نیز ارتقا بخشیده اند. روشهای ارزیابی جدی د، کمک کرده اند تا درک کنیم ، پوست، مو و ناخن سالم یا بیمار چگونه تحت تأثیر مواد آرایشی و بهداشتی مختلف قرار میگیرد. از طرف دیگر، درموکازمتیک اکنون یک شاخهی بزرگ از علم درماتولوژی محسوب میشود که در آن محصوالت آرایشی و بهداشتی تنها با هدف زیبایی مورد استفاده قرار نمیگیرند؛ بلکه نقش مهمی در حفظ و ارتقای سالمت در بسیاری از بیماریهای پوست، مو و ناخن دارند. این محصوالت به تنهایی ی ا به عنوان کمک درمانی برای درمان بیمار یهای التهابی پوست، آکنه، روزاسه، درماتیت آتوپ یک، پسوریازیس و درماتیت سبورئیک مورد استفاده هستند و حتی در حیطه مشکالت مو و ناخن نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارند. با اینکه در حال حاضر، فرایند تحق یق و توسعه، تولید و بازاریابی فراورده های آرایشی و بهداشتی، شباهت زیادی به محصوالت دارویی دارد؛ عموم مردم و حتی متخصصان پوست معمولا از این واقعیت آگاه نیستند و نهادهای نظارتی نیز به عکس حوزه دارو، با کاستیهای زیاد ی در زمینه ارزیابی ایمنی و اثربخشی این محصوالت مواجه هستند. یاداوری می شود که مصرف اینگونه محصوالت در سطح وسیعی از افراد جامعه صورت می پذیرد و هرگونه غفلت از نظر بیخطری سبب بروز عوارض و افزایش هزینه های نظام سالمت می گردد. هدف از این فصل، ارائه یک رویکرد علمی و چند رشته ای با محوریت ارزیابی ایمنی و اثربخشی محصوالت آرایشی و بهداشتی است که میتواند به تولید کنندگان در زمینه ارائه محصوالت با کیفیت کمک کند، در تهیه و تکمیل دستورالعملهای نظارتی به کار گرفته شود و همچنین راهنمای خوبی برای شناسایی فراوردههای کارا و ایمن از طرف پزشکان، داروسازان و مصرف کنندگان باشد.

نویسندگان:

سامان احمدنصراللهی، عاطفه نعیمی فر، بهناز دانشمند، کمند هدایت، انیسه صمدی، سارا بحرینیان، زینب خسروپور، زهرا قاسمی، سید سجاد آل نبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *