13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

کتاب ایمنی و اثربخشی محصولات آرایشی بهداشتی

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

A randomized investigator-blind trial of different passes of microdermabrasion therapy and their effects on skin biophysical characteristics

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

Comparison of Skin Erythema and Melanin Level in Sulfur Mustard Induced Chronic Skin Lesions and Normal Skin

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

Biophysical characteristics of skin in diabetes: a controlled study

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

13 شهریور 1400 توسط webtab2508 0 دیدگاه

the effects of different intervals of microdermabrasion sessions on skin biophysical parameters a randomized assessor blind with in patient trial

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است

14 مرداد 1398 توسط webtab2508 0 دیدگاه

Comparison of hydration, sebum and pH values in clinically normal skin of patients with atopic dermatitis and healthy controls

داروی توانبخشی یکی از بهترین اسرار در مراقبت های بهداشتی است. گرچه این تخصص به اندازه جنگ داخلی آمریکا قدیمی است