خدمات درمالب

ارزیابی های فیزیکوشیمیایی

با توجه به امكانات و با تكيه بر دانش فني و تجربه نیروی انسانی، قابلیت انجام اكثر خدمات آزمايشگاهي در حوزه محصولات دارویی و آرایشی و ...

ارزیابی های میکروبی

ارزیابی های آزمایشگاهی آزمایشگاه کنترل میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی در آزمایشگاه کنترل میکروبی فرآورده های دارویی، آرایشی و ...

ارزیابی های بالینی

درمالب، تمامی آزمون های های ایمنی و اثربخشی محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی پوست، را بر روی داوطلبین انسانی و با کمترین ضریب خطا انجام می دهد.

بررسی پرونده محصولات

درمالب می تواند در بررسی و تکمیل مستندات رگولاتوری، به شرکت‌های وارد کننده و تولید کننده محصولات پوستی و آرایشی و بهداشتی کمک نماید. 

خدمات کمک تشخیصی

درمالب ارائه دهنده خدمات کمک تشخیصی به پزشکان و متخصصین پوست در جهت تشخیص و پیگیری بیماری های پوست و مو می باشد. مهمترین این خدمات عبارتند از:

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت در آزمایشگاه بیومتری پوست مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام و شرکت درمالب از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که بررسی و مدیریت کیفیت در طی انجام ارزیابی های بالینی و کمک تشخیصی، آزمایشات بیومتری پوست و مو و همینطور اجرای کارآزمایی های بالینی محصولات ارجاعی به آزمایشگاه درمالب به طور دقیق صورت می پذیرد.

این بررسی و تضمین کیفیت بر اساس اصول بهینه اجرای کارآزمایی های بالینی Good Clinical Practice (GCP)، تمام مراحل کارآزمایی های بالینی شامل تطابق عنوان کارآزمایی با درخواست مطروحه، نگارش پروتکل، فرم ثبت اطلاعات بیمار و رضایت نامه، رعایت نکات اخلاق پژوهش در پزشکی، مدیریت رعایت معیارهای ورود و خروج داوطلبین، انجام آزمایشات و بررسی های بالینی، صحت ورود اطلاعات و آنالیز داده ها و همینطور نگارش گزارش نهایی را در بر می گیرد.

برخورداری از استانداردهای کیفیت بالا در درمالب اصل مهمی است که همه ی فعالیت های آزمایشگاه را در بر گرفته و کلیه همکاران ملزم به پیروی از آن می باشند.