خدمات کمک تشخیصی

درمالب ارائه دهنده خدمات کمک تشخیصی به پزشکان و متخصصین پوست در جهت تشخیص و پیگیری بیماری های پوست و مو می باشد. مهمترین این خدمات عبارتند از:

  • درماتوسکوپی و تشخیص زود هنگام ملانوم و سایر بدخیمی های غیر ملانومی پوست
  • خدمات تریکوگرام و ترکواسکن، جهت مستندسازی و تعیین علت انواع ریزش مو
  • سونوگرافی پوست جهت تعیین دقیق سایز و محل ضایعات پوستی، ارزیابی پاسخ به درمان در بیماری های من مورفه آ و اسکرودرمی و همچنین ارزیابی فیلرهای تزریقی
  • انواع آزمون های پچ جهت ارزیابی وجود حساسیت تماسی و شغلی