دکتر ترانه یزدانپرست

مدیر تضمین کیفیت

استانداردهای بین المللی و اعتبار بالای ارزیابی‌هایی که در درمالب انجام می‌شود یکی از شاخصه‌هایی است که خدمات درمالب را متمایز می‌کند. “