دکتر سامان احمد نصراللهی

نایب رئیس هیات مدیره

” ما افتخار می‌کنیم که درمالب اولین مجموعه جهت ارزیابی بالینی فرآورده‌های پوستی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد و مانع از خروج ارز از کشور بابت انجام اینگونه آزمونها شده است. “