دکتر علیرضا فیروز

مدیرعامل
متخصص:
پوست و مو، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

” در فضای تحقیقاتی کشور جای مجموعه ای مانند درمالب جهت بررسی کیفی فرآورده‌های پوستی بسیار خالی بود، به همین دلیل به همراه همکاران توانمند تصمیم به تاسیس درمالب گرفتیم. “