دکتر انیسه صمدی

قائم مقام مدیر عامل، مدیر آزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده های دارویی- آرایشی و بهداشتی
پزشک، PhD بیومتری پوست

دکتر ترانه یزدانپرست

مدیر تضمین کیفیت
پزشک و PhD بیومتری پوست

فاطمه امیری اردهایی

کارشناس آزمایشگاه کنترل میکروبی
کارشناس ارشد میکروبیولوژی

مریم احمدی

کارشناس پژوهشی
کارشناس ارشد انگل شناسی